CentOS 7 - Zabbix Installatie

Download Zabbix reposistory.

rpm -ivh http://repo.zabbix.com/zabbix/3.0/rhel/7/x86_64/zabbix-release-3.0-1.el7.noarch.rpm 

Installeer Zabbix.

yum install zabbix-server-mysql zabbix-web-mysql 

Pas onderstaande aan:

vi /etc/httpd/conf.d/zabbix.conf  

Update tijdzone:

php_value date.timezone Europe/Amsterdam 

Herstart httpd service.

systemctl restart httpd 

Maak een MySQL database voor Zabbix.

mysql -u root -p 

Maak een database user aan met de naam "zabbixuser" en een database met de naam "zabbixdb".

Het wachtwoord voor deze gebruiker is "zabbixdb".

create database zabbixdb character set utf8;grant all privileges on zabbixdb.* to 'zabbixuser'@'localhost' identified by 'password';
SET PASSWORD FOR 'zabbixuser'@'localhost' = PASSWORD('zabbixdb');flush privileges;exit

Importeer Zabbix templates naar de Zabbix database.

gunzip /usr/share/doc/zabbix-server-mysql-3.0.4/create.sql.gzmysql -u 'zabbixuser' -p 'zabbixdb' < /usr/share/doc/zabbix-server-mysql-3.0.4/create.sql

Configureer de Zabbix server

vi /etc/zabbix/zabbix_server.conf

Commentarieer het volgende uit: de database naam, gebruiker en wachtwoord wat eerder is aangemaakt voor Zabbix. 

ListenPort=10051SourceIP=ipadresDBHost=localhost
DBName=zabbixdbDBUser=zabbixuserDBPassword= zabbixdb

De zabbix server moet zichzelf ook controleren dit kan via onderstaande commando's.

yum install zabbix-agent vi /etc/zabbix/zabbix_agentd.conf

verander onderstaande.

Server=127.0.0.1ServerActive=127.0.0.1Hostname=Zabbix Server

Zabbix PHP instellingen

vi /etc/php.ini 

Pas onderstaande aan, als de regels nog niet bestaan voeg deze dan toe.

max_execution_time = 600max_input_time = 600memory_limit = 256Mpost_max_size = 32Mupload_max_filesize = 16Mdate.timezone = Europe/Amsterdam

Zabbix Firewall regels en SElinux

firewall-cmd --permanent --add-port=10050/tcpfirewall-cmd --permanent --add-port=10051/tcpsystemctl restart firewalldsetsebool -P httpd_can_connect_zabbix=1

Geef toegang tot Zabbix van verschillende ip adressen.

vi /etc/httpd/conf.d/zabbix.conf 

Pas de onderstaande regels aan, geef hierbij aan wie toegang moet hebben. 

Options FollowSymLinksAllowOverride NoneOrder allow,denyAllow from 192.168.1.0/24 # all = iedereen

Start/herstart onderstaande en zorg dat deze gestart worden bij opnieuw starten van de server.

systemctl start zabbix-serversystemctl start zabbix-agentsystemctl restart httpdsystemctl restart mariadbsystemctl enable zabbix-serversystemctl enable zabbix-agent

Open een browser en ga nu naar de webpagina van Zabbix:

http://ipadres/zabbix

loop de installatie door, de standaard gebruikersnaam en wachtwoord zijn: admin/zabbix.

Om de Host toe te voegen als check ga naar Configuration -> Hosts

Klaar.